ALGEMENE VOORWAARDEN NOBUS ADVOCATEN

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nobus advocaten
Nobus Advocaten heeft de structuur van een besloten vennootschap en is gevestigd te Terneuzen. Nobus Advocaten werkt samen met Advocatenkantoor Nieuwenhuijse.
Advocatenkantoor Nieuwenhuijse heeft de structuur van een eenmanszaak en is gevestigd te Terneuzen. Gezamenlijk zullen zij hierna aangeduid worden als Nobus Advocaten

De opdrachtgever
De cliënt als contractspartij van Nobus Advocaten. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van Nobus Advocaten, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.
Het honorarium De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die Nobus Advocaten voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties, zoals die destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en die gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding zoals bedoeld in artikel 7:405 B.W.

Verschotten
De kosten die Nobus Advocaten in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten
Door Nobus Advocaten zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Deze kosten bedragen 6% van het honorarium. Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van Nobus Advocaten exclusief de daarover verschuldigde
Nederlandse BTW, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Nobus Advocaten en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Nobus Advocaten werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot Nobus Advocaten staan.

Opdracht
Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Nobus Advocaten. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat Nobus Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Nobus Advocaten verbonden advocaat. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Nobus Advocaten slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan Nobus Advocaten verbonden advocaat. De werking van artikel 7:404 lid 2 B.W., dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.
Voorzover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens in geval van deurwaardersbijstand. Bij het inschakelen van een derde zal door Nobus Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Declaratie
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Nobus Advocaten het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Nobus Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Betaling
Betaling van declaraties van Nobus Advocaten dient te geschieden zonder enig beroep op korting en of compensatie – uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd.

Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van Nobus Advocaten gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

Indien Nobus Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die opdrachtgever is in verzuim, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van 750 euro zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan Nobus Advocaten verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, wordt vermeerderd met de wettel ijke (handels)rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

Indien Nobus Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van diens beroep of bedrijf en die opdrachtgever is in verzuim, is Nobus Advocaten gerechtigd haar declaratie na aanmaning te verhogen met de hierna vermelde incassokosten en die incassokosten op de opdrachtgever te verhalen:

vordering

Aansprakelijkheid
Nobus Advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid van Nobus Advocaten bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is.

Iedere aansprakelijkheid van Nobus Advocaten bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.

Nobus Advocaten is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

Overige
Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende tien (10) jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke Nobus Advocaten overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Nobus Advocaten bepaalt de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd
met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Nobus Advocaten daartoe aanleiding geeft, is Nobus Advocaten gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Nobus Advocaten te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht
schieten in de nakoming van jegens Nobus Advocaten aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is Nobus Advocaten gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Nobus Advocaten, uit welke
hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding tussen Nobus Advocaten en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg.